MTB Doliną Postomii…

Zachodnia Liga MTB

MTB Doliną Postomii…

Dnia 30 lipca 2017 roku o godz. 11.00 w Krzeszycach odbędzie się wyścig rowerowy w ramach Zachodniej Ligi MTB. W czasie imprezy odbędą się też wyścigi dla dzieci. Zapisy i start do wyścigu odbędą się na boisku Pogoni Krzeszyc. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9. Zapisy elektroniczne są dostępne na stronie

REGULAMIN ZAWODÓW ZACHODNIEJ LIGI MTB Doliną Postomii Krzeszyce-30.07. 2017 r.

1. CEL ZAWODÓW:
-Popularyzacja kolarstwa górskiego – Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek rowerowy – Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach – Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych

2. ORGANIZATORZY: KS ACTIVE LIFE
Partnerzy: Urząd Gminy Krzeszyce, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach. Dyrektorem wyścigu jest Piotr Kopczyński. Patronat medialny: portal Madman24.pl

 

3. TRASA, TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Zawody odbędą się 30.07.2017 w Krzeszycach. Trasa wyścigu będzie przeprowadzona na dwóch pętlach, po 25 km każda. Amator jedną pętlę o długości 25 km. Kategoria P-1 jedzie ok.10km. Biuro zawodów, start i meta na Stadionie KS Pogoń Krzeszyce przy ul. Sportowej w Krzeszycach.

4. PROGRAM ZAWODÓW: godz. 09.00 – 10.30- rejestracja zawodników godz. 11.00 – START WYŚCIGU GŁÓWNEGO godz. 11.15- START kat.P1 i AMATOR godz. 14.30 – zakończenie wyścigu i dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród

Pomiar czasu – www.pomiarczasusprint.pl

5. POMIAR CZASU Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania chipa, który zawodnik otrzyma przed startem w Biurze Zawodów przy rejestracji. Chip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu wyścigu. Chipy będą odbierane bezpośrednio na mecie, po przyjeździe zawodnika. Reklamacje należy składać bezpośrednio w firmie pomiarowej na miejscu wyścigu telefonicznie lub mailowo

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: W Wyścigu prawo startu będą miały osoby , które dokonają rejestracji elektronicznej (preferowana) na stronie www.pomiarczasusprint.pl  lub na miejscu w Biurze Zawodów , uiszczą opłatę startową i podpiszą na miejscu Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu. Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a do czternastego roku życia pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

7. NUMERY STARTOWE Zawodnicy, którzy startowali już w tegorocznej edycji zobowiązani są do zabrania swoich numerów startowych i okazaniu ich przy rejestracji. Nowi zawodnicy będą mogli je nabyć w Biurze Zawodów . Jednorazowa opłata za numer startowy wynosi 10zł, i jest płatna wyłącznie w Biurze Zawodów przy rejestracji. Numer jest ważny na wszystkich zawodach z cyklu. W razie zgubienia numeru trzeba wykupić nowy.

8. FINANSE Opłata startowa:
– dla kolarzy indywidualnych- 60zł – dla par po 50zł od osoby – para P1 opiekun-dziecko-płaci tylko dorosły-60zł,dziecko gratis W/w opłaty dotyczą wpłat na konto, oplata na miejscu-80zł Jednorazowa opłata za numer startowy-10zł. Numer jest ważny na wszystkich zawodach z cyklu. W przypadku zgubienia numeru trzeba wykupić nowy.

Wpłat dokonujemy na konto: 85 8355 0009 0035 1056 2000 0001 Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach ul.Skwierzyńska 21a 66-435 Krzeszyce

Wpłata jest bezzwrotna, bez względu na to, czy zawodnik wystartuje w zawodach.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje: – pakiet startowy (suplementy dla sportowców) – medale dla zwycięzców wszystkich kategorii (miejsca 1-3), a dla pozostałych zawodników medale pamiątkowe – posiłek regeneracyjny – elektroniczny pomiar czasu – profesjonalnie przygotowaną i oznakowaną trasę – możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród – zabezpieczenie medyczne

10. KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN: Mężczyźni : M-1 junior od piętnastego do osiemnastego roku życia (pisemne zezwolenie rodzica ) M-2 od 18 do 29 lat M-3 od 30 do 39 lat M-4 od 40 do 49 lat M-5 od 50 do 54 lat M-5A od 55 do 59 lat M-6 od 60 do 64 lat M-6A od 65 wzwyż Kobiety : K-1 do 35 lat K-2 od 36 i powyżej Pary : P-1 Opiekun – dziecko do 14 roku życia P-2 Mężczyzna + kobieta P-3 Kolarze 70 lat i więcej P-4 Kolarze 90 lat i więcej Amator Mieszkaniec gminy Krzeszyce Pracownik I.M.C. Engineering Poland Sp.

11. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA Członkowie drużyn zgłaszają indywidualnie swój udział przez wpisanie nazwy drużyny w Formularzu zgłoszeniowym na stronie lub na miejscu w biurze zawodów. Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji, przed którą została zgłoszona drużyna. Zgłoszenia nie działają wstecz. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako
członkowie drużyny z edycji. Do klasyfikacji generalnej zalicza się wyniki z 6 najlepszych edycji danej drużyny.

12. NAGRODY:

Ceremonia dekoracji odbywać się będzie po ok. godzinie od przyjazdu ostatniego zawodnika. Dekorowani będą zawodnicy z miejsc od 1 do 3, pozostali otrzymają medal pamiątkowy. Obecność na ceremonii wręczania pucharów lub medali jest obowiązkowa . Medal można odebrać tylko osobiście w dniu zawodów.
Wśród wszystkich uczestników wyścigu głównego zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

13.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie; zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie; za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach (w przypadku zawodników niepełnoletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny). Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

Bezpieczeństwo

Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie rowerze górskim lub innym. Wszystkich zawodników obowiązuje KASK ROWEROWY, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Zawodnicy jadący w parach mają prawo wspomagać się wzajemnie np. holem giętkim, elastycznym . Jednak hol nie może być zamocowany na sztywno tzn . w każdym momencie musi dać się rozłączyć. Holu nie można używać podczas zjazdów.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania roweru podczas zawodów.

Opieka medyczna

Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu (karetka na miejscu imprezy).
Organizator dba o oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

Ubezpieczenie

Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach.
Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas wyścigu.
Zawodnik jest w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.
Zawodnik zachowuje szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych i podczas poruszania się po nich. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.

Trasa

Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów np. rolniczych lub leśnych z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania, ale dozwolony jest trening przed zawodami we wcześniejszym terminie.

MTB Doliną Postomii

14. ZASADY OGÓLNE Uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom – naprawa musi być dokonana poza trasą, tak aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu. Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu. Uczestnicy zawodów, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy wyścigu (warto posiadać przy sobie telefon komórkowy). Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 14.00 nie zostanie sklasyfikowany. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i ewentualnie przynależności klubowej. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzeniach towarzyszących wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne).

Zasady Ogólne

Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Kary

15. KARY W przypadku naruszenia regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary: – upomnienie, – kara w postaci przesunięcia w klasyfikacji generalnej oraz innych o 5 lub 10 miejsc, – dyskwalifikacja. Zawodnik może zostać ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu . Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne i
jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu (wyjątek stanowią strefy bufetowe). Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

Protesty

16. PROTESTY Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników
nieoficjalnych, co nastąpi bezpośrednio po przyjeździe pierwszych dziesięciu zawodników danej kategorii. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów i jest ostateczna. W przypadku uznania protestu wpłacona kwota kaucji zostanie zwrócona zawodnikowi.

MTB Doliną Postomii – postanowienia końcowe

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu – podczas odprawy. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do Organizatora. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Autor: Madman

Podziel się na

1 Komentarz

  1. Zapowiada się świetna impreza 🙂 🙂 🙂

    Dodaj komentarz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *