„Posprzątaj po swoim pupilu”- konkurs

,,Posprzątaj po swoim pupilu”

Sulęciński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym wspierającym akcje ,,Posprzątaj po swoim pupilu”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Posprzątaj po swoim pupilu”.

I. Organizator: Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury.

II. Cel i tematyka konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej promującej akcję ,,Posprzątaj po swoim pupilu”. Dzieci za pomocą środków plastycznych mają możliwość zaprezentowania relacji z pupilem oraz odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierzątka. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż).
III. Warunki uczestnictwa: 1. Konkurs ma charakter zamknięty – przeznaczony jest dla przedszkolaków (Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie oraz Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie), a także uczniów klas I-III szkół podstawowych obejmujących Gminę Sulęcin. 2. Projekt musi być autorski, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu. 3. Praca plastyczna ma przedstawiać rysunek bez haseł. 4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. 5. Prace konkursowe powinny spełniać poniższe warunki: 1) Praca plastyczna w formacie A4, A3 2) Samodzielne wykonana praca. 3) Na odwrocie każdej z prac – czytelnie zapisane imię i nazwisko, podanie szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik konkursu oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, który stanowi jednoznaczną zgodę na udział dziecka w konkursie.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac: Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 roku do Sulęcińskiego Ośrodka Kultury (SOK ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin), do godz. 12.00

Regulamin – „Posprzątaj po swoim pupilu”

V. Sposób oceniania prac konkursowych: 1. Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury powoła trzyosobowe jury. 2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, zgodności z tematyką i regulaminem Konkursu. 3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
VI. Nagrody: Nagrodą w konkursie jest umieszczenie rysunku na plakacie promującym akcję ,,Posprzątaj po swoim pupilu” oraz nagrody rzeczowe.

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 czerwca br. na stronie internetowej organizatora www.soksulecin.pl Wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca (niedziela) o godzinie 15.00 podczas Festiwalu Wake Up Kids na Winne Górze.
VIII. Unieważnienie konkursu: Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu, 3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 4) sytuacji niezależnych od organizatorów
IX. Postanowienia końcowe: 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i publiczną prezentację nagrodzonego projektu. 4. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
X. Kontakt: Informacje związane z Konkursem Plastycznym „Posprzątaj po swoim pupilu” można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 24 77

Autor: Madman

Podziel się na

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *