Wywiad z Joanną Różańską

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

Wywiad z Joanną Różańską

Joanna Różańska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przewodnicząca Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego. Wywiad z Joanną Różańską przybliży pracę oraz zadania PCPR w Sulęcinie, a także ostatnie wyróżnienie, czyli wybór na przewodniczącą. Wiecznie uśmiechnięta z zapałem wykonuje to co lubi, czyli swoją pracę.  

M. Jakie zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie?

J.R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby doznające przemocy domowej, mogą skorzystać w PCPR z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pracownik socjalny) jak również ze wsparcia w postaci schronienia w hostelu.

PCPR zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w formie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ogniwem łączącym Centrum z rodzinami zastępczymi są Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, których zadaniem jest wspieranie rodzin w trudach ich codziennej pracy. Ponadto we współpracy z innymi instytucjami oraz lokalnymi przedsiębiorcami organizowane są spotkania integracyjne dla dzieci i rodzin zastępczych, m.in. październikowe grzybobranie.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się w PCPR o szereg różnego rodzaju dofinansowań ze środków PFRON, w tym np. zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Ponadto od 2012r.  realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na poziomie wyższym, jak również finansowany jest zakup min. pomoc w zakupie i montażu  oprzyrządowania  do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B, pomoc w zakupie  protez, sprzętu komputerowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla  osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:

Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawiania wolności w zakładach karnych, osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej, innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie realizuje  projekt pn. „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej klientów PCPR w Sulęcinie – mieszkańców powiatu sulęcińskiego.
Udział w projekcie biorą osoby niepełnosprawne oraz wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia min:
– trening kompetencji i umiejętności społecznych
– poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności życiowych
– kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
-inne usługi aktywnej integracji

M.  Czym jest piecza zastępcza?

J.R. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.  Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1)rodzina zastępcza
-spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),
-niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
-zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).
2) Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

M.  Czy PCPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze?

J.R. Oczywiście. Nabór i kampania informacyjna prowadzona jest na bieżąco.

M. Jakie warunki powinny spełniać osoby chętne podjęcia się roli rodziny zastępczej?

J.R. Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
•dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
•pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
•nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
•nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
•stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
•przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
•mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
•nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Po spełnieniu w/w warunków kandydaci zobowiązani są posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

M. Na jaka pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze?

J.R. Przede wszystkim na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawiciela naszej jednostki tj. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to osoba, która ma stały kontakt osobisty i telefoniczny z rodziną zastępczą. Obejmuje rodzinę wsparciem i udziela pomocy. Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Koordynator pozostaje także w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami współpracującymi z rodziną zastępczą.

M. Czy również może liczyć na wsparcie finansowe?

J.R. Oczywiście.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:
1) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie.Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

M. Gdzie powinny zgłosić się osoby zainteresowane?

J.R.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w godzinach 7.00 – 15.00
ul. Szpitalna 9
69-200 Sulęcin
tel. 957550753

M. Ostatnio usłyszeliśmy , że została Pani wybrana na Przewodniczącą Konwentu Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego, z czym wiąże się ta funkcja?

J.R. Przede wszystkim to dla mnie ogromny zaszczyt móc przewodniczyć tak znakomitemu gronu specjalistów, a celem działania konwentu jest reprezentowanie stanowiska PCPR-ów w sprawach sposobu realizacji  zadań polityki społecznej z zakresu administracji powiatowej, wyrażanie stanowiska w sprawach projektowanych rozwiązań dotyczących realizacji zadań ustawowych.  Konwent realizuje swoje cele poprzez podejmowanie stanowisk w wymiarze ogólnowojewódzkim w sprawach sposobu realizacji zadań nałożonych na jednostki, współpracę z dyrektorami  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., oraz wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez PCPR-y.

M. Dziękuję za rozmowę.

J.R. Jeśli Pan pozwoli to na zakończenie chciałbym móc za pośrednictwem portalu życzyć mieszkańcom Powiatu Sulęcińskiego spokojnych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

M. Dziękuję w imieniu mieszkańców.

Wywiad z Joanną Różańską przeprowadził Madman

 

 

 

 

 

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment