Zimowy Nordic Walking

Zimowy Nordic Walking

Zapraszamy na Zimowy Nordic Walking

REGULAMIN ZIMOWEGO MARSZU NORDIC-WALKING:

I. Organizator

1. Organizatorem marszu Zimowy Nordic Walking jest Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II. Cele i założenia marszu

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

III. Termin i miejsce

1. Zimowy Nordic Walking odbędzie się w dniu 17 lutego 2024 r. o godz. 10.00.

2. Start odbędzie się o godzinie 10:15 ze Stadionu Miejskiego ul. Moniuszki 2 Sulęcin.

3. Meta będzie się znajdować na patio budynku głównego SOSiR.

4. Długość trasy:

– TRASA NR 1 – około 5 km

– TRASA NR 2 – około 7 km

5. Uczestników obowiązuje limit czasu 120 min. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania marszu i zejścia z trasy.

IV. Zasady uczestnictwa

1. W Zimowym Nordic Walking prawo startu ma każda osoba która ukończyła 12 lat bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem

3. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji i opłaty startowej.

4. Każdy zawodnik startujący w marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

5. Biuro Zawodów będzie się mieścić na płycie boiska Stadionu Miejskiego i będzie czynne w dniu imprezy w godzinach 9:00-9:45.

6. Wszyscy uczestnicy marszu nordic-walking są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

7. Wszyscy uczestnicy marszu nordic-walking powinni posiadać własne kije do NW.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Jesiennego Nordic-Walking są przyjmowane w terminie do dnia 16.02.2024 r. poprzez:

– maila: recepcja@sosirsulecin.pl

– telefonicznie: 503 371 640

– osobiście: w recepcji Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Opłata startowa: 15zł

3. Opłaty startowej można dokonać:

– na konto SOSiR: 57 1240 6494 1111 0011 0862 7597

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko.

– w recepcji Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godz. 07.30-15.30;

– oraz w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45.

4. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji i opłaty startowej.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

6. Limit uczestników: 100 osób.

7. W ramach zimowego marszu nordic-walking każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy: – numer startowy, pęto kiełbasy z grilla, pieczywo, kawę, herbatę oraz integrację przy ognisku.

VI. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom marszu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących marszu. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

5. Uczestnik wypełniając Formularz Rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji o marszu oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników marszu.

7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej www.sosirsulecin.pl odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są w dziale kontakt.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników zimowego marszu nordic-walking obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników marszu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na materiałach reklamowych w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce marszu nordic-walking zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas marszu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie marszu nordic-walking.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Marsz nordic-walking odbędzie się bez względu na pogodę.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment